• darkblurbg
    Kunstgebittenzorg
    Gevestigd in Naarden, het adres voor reparatie of vervaardiging van een nieuw kunstgebit
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Informatie over uw persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken binnen de tandprothetische praktijk.

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens is in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw recht wil uitoefen dan kunt u contact met ons opnemen.

Privacyverklaring

1. Introductie 

1.1 Noodzakelijk voor onze dienstverlening. 

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor de behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig deze gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen naar een andere mondzorgverlener, zullen wij  gegevens van uw medisch dossier, met hen delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts persoonsgegevens die van belang zijn voor de dienst.

1.2 Wettelijke verplichtingen 

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt bij ons blijft, bewaren wij uw persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor al onze, huidige en voormalige patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website. 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 

Onze organisatie/praktijk is (verwerkings) verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.     

2. Persoonsgegevens en de verwerking ervan

2.1 wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën zoals gegevens betreffende behandelingen, verwijzingen en facturatie. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e mailadres en zorgverzekering. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons computer systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken? 

De betekenis van het begrip 'verwerken'is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben wij uw toestemming nodig voor de verwerking? 

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Dit vloeit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving 

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1 genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dit kunnen wij op uw legitimatiebewijs controleren. Wij maken hiervan geen kopie of scan. Als dit aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing 

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere zorgaanbieder. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling   

Wij gebruiken uw gegevens om uw zorgverzekeraar of u zelf een factuur te sturen voor de behandeling cq. verrichten werkzaamheden. Dat kan ook via een factoringbedrijf of een administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen de gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso. 

3.3 Zorgverzekeraar 

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van de verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten voorop stellen. 

3.4 Bezoek website   

Wanneer u onze website kunstgebithetgooi.nl bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.  

3.5 Melden van incidenten 

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk in breuk maakt op uw rechten en vrijheden, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. 

3.6 Verwerker 

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkers overeenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging 

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Onze medewerkers die patiëntengegevens verwerken of hiervan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen toepassen, om uw persoonsgegevens te beschermen. 

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken. 

5.1 Recht op inzage en afschrift 

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de behandelaar/zorgprofessional. Verder hebt u het recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen onzichtbaar gemaakt worden. 

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntendossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van uw telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u bellen naar de praktijk of een mail sturen. Is er sprake van een complexer verzoek dan kunt u onderaan de verklaring lezen waar u uw verzoek kunt indienen. 

5.3 Recht op verwijdering 

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk beland van een ander om de gegevens te bewaren (zoals een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging. 

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mocht klacht niet tot het gewenste resultaat leiden, dan hebt u de mogelijkheid deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.                     

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te verzoeken.